هیچ مدرسه ای بالاتر از تجربه نیست ، افسوس که شهریه آن به گرانی عمر است