هیچ « مدرسه ای » بالاتر از« تجربه » نیست، افسوس که، « شهریه » آن به گرانی « عمر » است