. در شکوه بهاران، آرزو می کنم که جوانه زدن هر شاخه ای و باز شدن هر شکوفه ای و آوای خوش هر قناری ، آمینی باشد برای آرزوهای قشنگتان .نوروز ارمغان سبز روزگار مبارکباد