هیچ مدرسه ای بالاتر از « تجربه » نیست، افسوس که « شهریه » آن به گرانی « عمر » است