در شکوه بهاران،آرزو می کنم که جوانه زدن هر شاخه ای و باز شدن هر شکوفه ای و آوای خوش هر پرنده ای ، آمینی باشد برای آرزوهای قشنگتان... نوبهارتان شاد باد